2007. július 18., szerda

PRINCIPÁTUS ÁLLAMSZERVEZETE

      


 


Az I. sz. végére a köztársasági államforma válságba jutott, s ez oda vezetett, hogy Augustus létrehozta a principátusnak nevezett államformát, amelyet a köztársaság intézményének látszata mögött elrejtett egyeduralomnak nevezünk.


Három pillére van:


 


1, Princeps:     a senatus első embere, hatalmát hármas hatalomra építi:


-         tribunica protestas, hogy ő szent és sérthetetlen


-         imperium proconsulare: tartományi főhelytartó, teljhatalommal


Teljes római birodalomra kiterjesztik.


-         imperator: katonai főparancsnok


 


2, Köztársasági intézmények egyre inkább felszámolás alá kerülnek. A köztársasági álszervek megmaradnak, de a császárnak ajánlási joga van a betöltésükre.


Nevezetesen a köztársasági magistratusok közül rendszeresen a senatori rend tagjait nevezi ki magistratusnak.


 A consulok hatalma formálissá válik.


A praetorok számát felemeli.


A questorok és az aedilisek tisztségét császári hivatalnokokkal tölti be.


A censori tisztséget megszűnteti.


A senatus hatalma marad meg csak szinte, létszámát növeli 300-ról 600-ra. Jogkörében marad a magistratusok megválasztása, ahol azonban a princeps tesz javaslatot. A senatus kormányozza Itáliát, illetve jogkörébe tartozik a büntető bíráskodás és a törvényhozás.


Népgyűlés szerepe formális.


 


3, Császári hivatalnok szervezet


                        Ez egy új hatalmi ág. Eleinte a princeps magánigazgatási egysége volt, amelynek jogkörét később kiterjeszti a római államra is. Különbséget kell tenni a hivatal szempontjából:


©csak Rómát igazgató hivatalok:


- prefectus pretorio: a császári testőrség parancsnoka volt, de a princestől fokozatosan vett át jogköröket, mint a törvénykezési jogkör és a fellebbezett ügyek intézését.


- prefectus urbi: polgári főhivatalnok. A közrend fenntartása és a bíráskodás tartozott jogkörében Rómában.


                        ©egész birodalmat szolgáló hivatalok:


-         princesnek a kancelláriája


-         consilium principis:  a császár tanácsadó testülete


 


 


                                   


 


 


 


 


 


 


IX. 09.


 


 


Dominatus (284-476)


284-ben Diocletianus hatalomra kerülésével kezdett kialakulni. Alapvető jellemzője, hogy tetrarhia, vagyis négy személyre való hatalmi felosztás alakul ki. Hét főcsászár (augusztus) és két cézár uralkodott a birodalomban.


Az augusztus fő hatáskörei: tv.hozás, végrehajtó hatalom, igazság szolgáltatás és az állam kincstár felelősé.


Kialakult a birodalmi adminisztráció, e szerint van központi és helyi igazgatási szerveket.


 


Központi kormányzat:


-         államtanács sacrum consi


-         udvari főméltóságok: élén a magistratus oficiorum állt.


Feladata:    az uralkodó döntéseinek formába öntése


                  levelezés


                        állam- és palotarendőrség irányítása.


- Crestor sacripalati: igazságügyi miniszter vagy főkancellár


Feladata az uralkodó nevében kiadott iratok jogi formába öntése, császári rendeleteket ő fogalmazta, illetve a kinevezések


- Comes sacrolum largocionum: pénzügyminiszter


- Comes rerum privatorum: az uralkodó magánvagyonát felügyeli


 


Területi igazgatás


Polgári és katonai igazgatásra osztható.


A polgári igazgatás háromszintűvé vált. A birodalmat négy részre, prefectusra osztották.


Prefectus pretorio: a prefectus élén álltak négyen. Feladata a közigazgatás irányítása, a természetbeli adók beszedése és a legfelsőbb szintű törvényhozás.


Alattuk álltak:


1.      Prefectus urbi: a két főváros élén álltak és a városi hivatalnokokat felügyelték


2.      Vicarius: a prefectus urbi helyettesei


3.      Dioecesisek, ők is a prefectus pretorio jogosítványokkal bírtak.


4.      Pro consulens: helytartók, akik a providenciák élén állnak a bíráskodás és a közigazgatás irányítása a feladatuk.


 


Katonai igazgatás


Katonaság részei:          palatini: császár közelében lévők csapatok


                              Comitatenses: egyes provinciákban tartózkodók


                              Limites: határőr


Szintjei: a, főparancsnokok


                              - gyalogsági főparancsnok magister peditum


                              - lovassági főparancsnok magister aequitum


                  b, területi parancsnok magister militum


                  c, helytartók duces


 


Ezzel a dominátust befejeztük.


 


 


 


A római jog forrása


1.      Jogforrás: a jog megjelenési formája, ahonnan a jog megismerhető.


2.      A jogforrás az, ami a jogot létrehozza.


Civil jog jogforrásai:


- Szokásjog consuetudo: a nép hozza létre


- Törvény lex: comitia hozza létre


- Szenátusi határozat senatus consultum


Praetori jog forrásai:


-         Magistratus jogpolitikai programja: edictum


-         Császári rendeletek constitutio


Vegyes jogforrás:


-         Jogtudomány iurispudentia


-         Jogtudósok Iuris consules

Nincsenek megjegyzések: